Kanun ve Yönetmelikler

KANUN VE YÖNETMELKLER

18.04.2007 Tarihinde kabul edilen ve 26510 sayl resmi gazetede yaynlanan Enerji Verimlilii Kanunu‘ nu bu linkten indirebilirsiniz: T.C. Resmî Gazete  

 

Enerji Verimlilii Kanunu ile getirilen yeniliklerden, özellikle konutlar ilgilendiren ksmlar aada özetlenmitir.

_________________________________________________________________________

   MADDE 7 –

(1) Enerji verimliliinin artrlmas amacyla aadaki uygulamalar gerçekletirilir.

     ç) Toplam inaat alan yönetmelikte belirlenen mesken amaçl kullanlan binalarda, ticarî binalarda ve hizmet binalarnda uygulanmak üzere mimarî tasarm, stma, soutma, s yaltm, scak su, elektrik tesisat ve aydnlatma konularndaki normlar, standartlar, asgarî performans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda enerji performansna ilikin usûl ve esaslar,  Türk Standartlar Enstitüsü ve Genel Müdürlük ile mütereken hazrlanarak Bayndrlk ve skan Bakanl tarafndan yürürlüe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik hükümlerine aykr hareket edilmesi halinde ilgili idare tarafndan yap kullanma izni verilmez.

    d) Bayndrlk ve skan Bakanl tarafndan yürürlüe konulacak yönetmelie göre hazrlanan yap projeleri kapsamnda enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binann enerji ihtiyac, yaltm özellikleri, stma ve/veya soutma sistemlerinin verimi ve binann enerji tüketim snflandrmas ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulmas gereken dier bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilikin usûl ve esaslar, Bakanlk ile mütereken hazrlanarak Bayndrlk ve skan Bakanlnca yürürlüe konulacak yönetmelikle belirlenir. Mücavir alan dnda kalan ve toplam inaat alan bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu deildir.

   MADDE 16 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayl Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

“Kat maliklerinden birinin istei üzerine s yaltm, stma sisteminin yakt dönüümü ve stma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönütürülmesi, kat maliklerinin say ve arsa pay çounluu ile verecekleri karar üzerine yaplr. Ancak toplam inaat alan ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi stma sisteminin ferdi stma sistemine dönütürülmesi, kat maliklerinin say ve arsa pay olarak oybirlii ile verecekleri karar üzerine yaplr. Bu konuda yaplacak ortak ilerin giderleri arsa pay oranna göre ödenir. Merkezi stma sistemlerinde snma giderlerinin paylatrlmasna ilikin usûl ve esaslar Bayndrlk ve skan Bakanl tarafndan yürürlüe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

  GEÇC MADDE 6 –

(1) Bu Kanunun yaym tarihinden önce mevcut olan binalar ile inaat devam edip henüz yap kullanm izni alnmam olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi, bu Kanunun yaym tarihinden itibaren be yl süreyle  uygulanmaz.

(2) Bu Kanunun yaym tarihinde mevcut olan veya yap ruhsat alnm binalar hakknda 7 nci maddenin birinci fkrasnn (d) bendi hükmü, bu Kanunun yaym tarihinden itibaren on yl süreyle uygulanmaz.

_________________________________________________________________________

Daha sonra söz konusu kanuna ek olmak üzere aadaki Yönetmelikler yaynlanmtr.

09.10.2008 tarihli 27019 Sayl Resmi Gazete ile yaynlanan Binalarda Is Yaltm Yönetmelii:  Babakanlk Mevzuat Gelitirme ve Yayn Genel Müdürlüü

05.12.2008 tarihli 27075 Sayl Resmi Gazete ile yaynlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmelii: Babakanlk Mevzuat Gelitirme ve Yayn Genel Müdürlüü

01.04.2010 tarihli 27539 Sayl Resmi Gazete ile yaynlanan Binalarda enerji Performans Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna dair Yönetmelik: Babakanlk Mevzuat Gelitirme ve Yayn Genel Müdürlüü

Bu yönetmeliklerde, binalar ilgilendiren Maddeler aada özetlenmitir.  

_________________________________________________________________________

    MADDE 3 – 

(1) Bu Yönetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayl Enerji Verimlilii Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (ç) ve (d) bentleri ile 13/12/1983 tarihli ve 180 sayl Bayndrlk ve skân Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A numaral maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

   MADDE 5 – 

(1) Yeni bina tasarmnda, mevcut binalarn proje deiiklii gerektiren esasl onarm ve tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat deiikliklerinde binann özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alnr.

(2) Binann mimari, mekanik ve elektrik projeleri, dier yasal düzenlemeler yannda, enerji ekonomisi bakmndan bu Yönetmelikte öngörülen artlara uygun deil ise, ilgili idare tarafndan yap ruhsat verilmez.

(3) Bu Yönetmelik esaslarna uygun projesine göre uygulama yaplmadnn tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafndan yap kullanm izin belgesi verilmez.

    MADDE 7 – Ayn Yönetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

          a) Binalarn ve iç mekânlarn yönlendirilmesinde, güne, rüzgâr, nem, yamur, kar ve benzeri meteorolojik veriler dikkate alnarak oluturulan mimari çözümler aracl ile istenmeyen s kazanç ve kayplar asgari düzeyde tutulur.

         b) Bina içerisinde sürekli kullanlacak yaam alanlar, güne ss ve ile doal havalandrmadan en uygun derecede faydalanacak ekilde yerletirilir.

        c) Mimari uygulama projesi ve sistem detaylarnn, s yaltm projesindeki bütün malzemeler ve nokta detaylar ile bütünlük salamas, s yaltmnda süreklilii salayacak ekilde, çat-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban-döeme-duvar bileim detaylarn ihtiva etmesi gerekir.

        ç) Binann yaplaca yere ilikin olarak yenilenebilir enerji kaynak kullanlmas imkânlarnn aratrlmas ile oluturulacak raporlar, mimari çözümlerde öncelikle dikkate alnr.”

MADDE 8 – 

(1) Mevcut binalarn d kabuu, binann enerji performansn olumsuz etkileyecek ekilde deitirilemez.

(2) Is kaybeden düey d yüzeylerinin toplam alannn % 60’ ve üzerindeki oranlarda camlama yaplan binalarda pencere sisteminin sl geçirgenlik katsaysnn (Up) 2,1 W/m2K’den büyük olmayacak ekilde tasarmlanmas ve dier s kaybeden bölümlerinin sl geçirgenlik katsaylarnn TS 825 Standardnda tavsiye edilen deerlerden % 25 daha küçük olmasnn salanmas durumunda, bu binalar TS 825 Standardna uygun olarak kabul edilir. Söz konusu binalar için s yaltm projesi ve hesaplamalar TS 825 Standardnda tanmlanan usul ve esaslara göre yaplr. Bu hesaplamalar içerisinde bu fkrada belirtilen artlarn yerine getirildiinin ayrca gösterilmesi gerekir. Ayrca, yaz aylarndaki istenmeyen güne enerjisi kazançlar için tasarm srasnda tedbirler alnr.”

(3) Her bir iklim bölgesi için bina kabuunu oluturan; stlan hacimleri ayran duvar, döeme ve taban ile tavan ve çatlar için alnacak “U” deerlerinden herhangi biri veya birkaçnn tavsiye edilen deerlerden %25 daha büyük olmas durumunda, dier “U” deerlerinden biri veya bir kaç için seçilecek deer/deerler, standartta tavsiye edilen deerin/deerlerin %25’inden daha düük olmamaldr. Bu durum, tavsiye edilen deerlerin %25’inden daha düük deerlerin seçilerek uygulanmasna engel olmaz. Ancak belirtilen bu özel durum sebebiyle, binann s kaybeden söz konusu yap bileenlerinden herhangi birinin veya bir kaçnn tavsiye edilen deerin/deerlerin %25’inden daha düük olarak uygulanmas durumunda bile, TS 825 standardnda verilen hesaplama yöntemi içerisinde kullanlacak olan deer için, tavsiye edilen deere göre %25 orannda düük olarak tasarmland varsaylarak hesaplara yanstlr.

(4) Yeni yaplacak binalar için s yaltm raporu hazrlanmasnn gerektii durumlarda ve mevcut binalara yaplan uygulamalarda, iç yüzeyden d yüzeye doru oluturulan katmandaki yap ve s yaltm malzemeleri, giydirme cam cephenin iç yüzeyindeki cama yaptrlan film tabakasnn sl geçirgenlik katsays, giydirme cam cepheli binann bulunduu iklim bölgesindeki TS 825 standardnda tavsiye edilmi olan sl geçirgenlik katsaysndan büyük olamaz.

(5) Mekanik iklimlendirme sistemine sahip binalarda güne enerjisinden kaynaklanan istenmeyen s kazançlarnn önlenmesi amacyla, pencere sistemlerinde s ve güne kontrollü yaltm camlar seçilir.

(6) Mimari proje düzenlenirken s yaltm detaylarnn hazrlanmasnda yol gösterici olmas amacyla s yaltm detaylar Ek 7’de verilmitir.

    MADDE 9 –

(1) Binalarn s yaltm hesaplamalarnda aada belirtilen hususlara uyulur.

          a) Binann Yllk Istma Enerjisi htiyacnn TS 825 standardnda belirtilen snr deerden küçük olmas gerekir.

         b) Bitiik nizam olarak yaplacak olan binalarn stma enerjisi ihtiyac hesab yaplrken, bitiik nizam tarafnda kalan duvarlar da d duvar gibi deerlendirilir.

(2) Binalar d havadan, topraktan veya düük iç hava scaklna sahip ortamlardan ayran yap bileenlerinin yüzeyleri, TS 825 standardnda belirtilen asgari s yaltm artlarna uygun ekilde yaltlr.

(3) Bina kabuunu oluturan, duvar, döeme, balkon, konsol, taban, tavan, çat ve pencere/duvar birleimleri s köprüsü olumayacak ekilde yaltlr. Mevcut binalarda s köprülerinin önlenememesi durumunda, sy nakleden kaplama yüzeylerinde oluan s köprüleri sebebiyle gerçekleen s kayb hesab TS EN ISO 10211-1, TS EN ISO 10211-2, TS EN ISO 14683 veya TS EN ISO 6946 standardna göre yaplr ve yllk stma enerjisi ihtiyacnn hesaplanmasnda dikkate alnr.

(4) Belediye hudutlar ve mücavir alan snrlar dnda, köy nüfusuna kaytl ve köyde sürekli oturanlarn, köy yerleik alanlar civarnda ve mezralarda 2 kata kadar olan ve toplam döeme alan 100 m2’den küçük (d havaya açk balkon, teras, merdiven, geçit, aydnlk ve benzeri yerler hariç) yeni binalar ile bu alanlardaki;

        a) Yap bileenlerinin sl geçirgenlik katsaylarnn, TS 825 standardnda belirtilen yap bileenleri deerlerine eit veya daha küçük olmas,

        b) Toplam pencere alannn, s kaybeden d duvar alannn %12’sine, eit veya daha küçük olmas

hallerinde konstrüksiyonlarn ve ayrntlarn mimari projede gösterilmesi artyla, “s yaltm projesi” yaplmas gerekmez. Bu durumda yukardaki artlarn salandn gösteren bir “s yaltm raporu” düzenlenmesi yeterlidir.

(5) Binann bamsz bölümleri arasndaki duvar, taban ve tavan gibi yap elemanlarnda, R direnci en az 0,80 m2K/W olacak ekilde yaltm uygulanr.

(7) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardna uyulur.

(8) Yap ve yaltm malzemelerinin standarda uygunluu;

       a) Yap ve yaltm malzemelerinin sl iletkenlik hesap deerleri TS 825 Ek-E’de verilmi olup, s yaltm projesi burada verilen deerlere göre hesaplanr. Bina yapmnda kullanlacak yap ve yaltm malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan, Yap Malzemeleri Yönetmelii çerçevesinde, Yap ve Yaltm Malzemelerinin CE veya G uygunluk iareti ve uygunluk beyan veya belgesi almas zorunludur.

      b)  Birinci fkra hükümleri çerçevesinde beyan edilen sl iletkenlik hesap deerlerinin TS 825 Ek-E’deki deerlerden daha küçük olmas ve bu deerin hesaplamalarda kullanlmak istenilmesi halinde, beyan edilen sl iletkenlik hesap deerlerinin hesaplamalarda kullanlabilmesi için, Bakanlkça bu amaç için özel olarak görevlendirilmi bir kurulu tarafndan, malzemenin beyan edilen sl iletkenlik hesap deerlerinin belgelendirilmesi arttr. Eer bu belgelendirme yaplmam ise, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen sl iletkenlik hesap deeri yerine TS 825 Ek-E’deki deerleri alnr. Görevlendirilmi kuruluun çalma usul ve esaslar Bakanlkça belirlenir.

MADDE 10 – 

(1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarnca TS 825 standardnda belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makina mühendisi tarafndan hazrlanan “s yaltm projesi” imara ilikin mevzuat gereince yap ruhsat verilmesi safhasnda tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

(2) Is yaltm projesinde;

      a) Is kayplar, s kazançlar, kazanç/kayp oran, kazanç kullanm faktörü ve aylk ve yllk stma enerjisi ihtiyacnn büyüklüklerinin, TS 825 standardnda verilen “Binann Özgül Is Kayb” ve “Yllk Istma Enerjisi htiyac” çizelgelerindeki örneklerde olduu gibi çizelgeler halinde verilmesi ve hesaplanan yllk stma enerjisi ihtiyacnn (Q), TS 825 standardnda verilen yllk stma enerjisi (Q) formülünden elde edilecek olan snr deerden büyük olmadnn gösterilmesi,

      b) Konutlar dnda farkl amaçlarla kullanlan binalarda yaplacak hesaplamalarda, binadaki farkl bölümler arasndaki scaklk fark 4 °C’den daha fazla ise ve bu binada birden fazla bölüm için yllk stma enerjisi ihtiyac hesab yaplacaksa, bu bölümlerin snrlarnn ematik olarak çizilmesi, snrlarn ölçüleri ve bölümlerin scaklk deerleri üzerinde gösterilmesi,

     c) Binann s kaybeden yüzeylerindeki d duvar, tavan ve taban/döemelerde kullanlan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sralan ve kalnlklar, duvar, tavan ve taban/döeme elemanlarnn alanlar ve “U” deerlerinin belirtilmesi,

     ç) Pencere sistemlerinde kullanlan cam ve çerçevenin tipinin, bütün yönler için ayr ayr pencere alanlarnn ve “U” deerlerinin belirtilmesi,

     d) Havalandrma tipinin belirtilmesi, mekanik havalandrma söz konusu ise, hesaplamalar ve sonuçlarnn proje raporunda belirtilmesi,

     e) Is yaltm projesinde, binann s kaybeden yüzeylerinde oluabilecek youmann TS 825 standardnda belirtildii ekilde tahkik edilmesi, gerekli çizim ve hesaplamalarn proje raporunda verilmesi,

     f) Mevcut binalarn tamamnda veya bamsz bölümlerinde yaplacak olan esasl tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yaplacak olan bölümler için, TS 825 standardnda stma derece gün bölgelerine göre tanmlanm tavsiye edilen sl geçirgenlik katsaylarna eit veya daha küçük olduunun gösterilmesi,

    g) Mevcut binalarda yaplacak olan esasl tamir, tadil ve eklemelerde, uygulamann yaplaca yüzeylerde oluabilecek youmann TS 825 standardnda belirtildii ekilde tahkik edilmesi, gerekli çizim ve hesaplamalarn raporlanmas

hususunda bilgiler bulunmaldr.

 MADDE 25 – 

(1) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken EN 15217 standardna uyulur.

(2) Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazrlanlacak bir rapor dorultusunda yeniden düzenlenir.

(3) Enerji Kimlik Belgesi, binalar için EK-3 de verilen formata göre düzenlenir.

(4) Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulu tarafndan hazrlanr ve ilgili idarece onaylanr. Bu belge, yeni binalar için yap kullanma izin belgesinin ayrlmaz bir parçasdr.

(5) Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanm alan 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve iletmeye alnan yeni binalar için 26 nc maddede belirtilen bilgileri içerecek ekilde düzenlenir.

(6) Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshas bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshas da bina giriinde rahatlkla görülebilecek bir yerde asl bulundurulur. Ayrca bina veya bamsz bölüm satldnda veya kiraya verildiinde, malsahibi tarafndan alc veya kiracya binann Enerji Kimlik Belgesi de verilir.

(7) Enerji Kimlik Belgesi, binann yllk enerji ihtiyacnn deimesine yönelik herhangi bir uygulama yaplmas halinde bu Yönetmelie uygun olacak ekilde yenilenir.

(8) Enerji Kimlik Belgesi, binann tamam için hazrlanabilecei gibi, istee bal olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bamsz bölüm veya farkl kullanm alanlar için ayr ayr düzenlenebilir.

(9) Türk Silahl Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanl ve bal kurulular, Milli stihbarat Tekilat Müstearl binalar ile mücavir alan dnda kalan ve toplam inaat alan 1.000 m2’den az olan binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu deildir.

(10) Hesaplarda kullanlan yüzey alanlarnn elde edilme yöntemi, enerji dönüüm katsaylar, nihai enerjilerin birincil enerjiye dönütürülmesi ve enerji tüketimleri ölçei, nihai enerji tüketimleri, sera gaz emisyonlarna dönütürme katsaylar ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamnda hazrlanr.

(11) Sera gaz emisyonlar dönüüm katsaylar nihai enerji tüketimi bana kgCO2 olarak ifade edilir. EK-6’da yaktlara göre kullanlabilir dönüüm katsaylar verilmitir.

(12) Binann enerji performans deeri hesaplanmasnda kullanlacak sistem verimlilik katsaylar Enerji Kimlik Belgesinin bir eki olarak hazrlanr.

GEÇC MADDE 3 – 

(1) Mevcut binalar ve inaat devam edip henüz yap kullanm izni almam binalar için Enerji Verimlilii Kanununun yaym tarihinden itibaren on yl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir.

   MADDE 30 – Ayn Yönetmeliin 27 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fkralar yürürlükten kaldrlm, ayn maddeye aadaki beinci fkra eklenmitir.

(1) Binann stma, soutma, aydnlatma ve shhi scak su konularndaki enerji ihtiyaçlar öncelikli olmak üzere, yllk enerji ihtiyacnn hesaplanmas ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlk tarafndan Resmî Gazete’de yaymlanan tebli ile belirlenir.”

(5) BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D snf ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salmna sahip olamaz.”